Annuitet

?ci?lej raty annuitetowe. To jeden z termin?w bankowych, kt?re gdy s?yszysz,
robisz wielkie oczy. Nie ma jednak powodu do paniki, w normalnym, powszechnym
znaczeniu to po prostu raty r?wne, czyli najpopularniejsza forma sp?aty kredytu.

BIK

Biuro Informacji Kredytowej – to taki bankowy Anio? Str??, kt?ry pozwala na weryfikacje
rzetelno?ci wnioskodawcy na podstawie jego historii kredytowej. Mo?na w nim znale??
informacje o wszystkich bie??cych kredytach oraz tych zamkni?tych w ci?gu 5 lat
(o ile zosta?a wyra?ona zgoda na przetwarzanie danych po wyga?ni?ciu
zobowi?zania). Tak?e gdy starasz si? o kredyt, b?d? szczery w rozmowie z osob?
przygotowuj?c? oferty,

Cesja ubezpieczenia

Kredyty cz?sto wi??? si? z konieczno?ci? ubezpieczenia domu lub ?ycia. Niestety ewentualne
odszkodowania nie s? w?asno?ci? osoby ubezpieczonej. W przypadku wyp?aty odszkodowania
pierwszym miejscem, gdzie przelewane s? pieni?dze jest bank, kt?ry jest uprawniony do ich
przej?cia, w?a?nie za spraw? omawianej cesji. Na szcz??cie np. w przypadku ubezpieczenia
nieruchomo?ci banki cz?sto id? na kompromis i wyp?acaj? ?rodki klientowi,
np. na wyremontowanie zalanego mieszkania.poniewa? tutaj nic nie da si? ukry?.

DEBET

T?umacz?c na j?zyk normalnych ludzi, jest to kredyt, z kt?rego zaczynamy korzysta?
w momencie, w kt?rym na naszym koncie bie??cym brakuje ?rodk?w. Radzimy na taki kredyt
uwa?a?, by nie sp?dzi? reszty ?ycia na minusie.

Egzekucja

Termin, kt?rego nikt nie chce do?wiadczy? na w?asnej sk?rze, a jednak jest nieod??cznym
elementem ka?dej umowy kredytowej. W przypadku niesp?acania kredytu, bank wystawi
tzw. bankowy tytu? egzekucyjny, na podstawie kt?rego komornik mo?e zaj?? nasze mienie.
Nikomu tego nie ?yczymy, tak?e zaci?gajmy kredyty z rozs?dkiem, analizuj?c koszty
kredytu oraz mo?liwo?ci finansowe.

Fraudy

Potocznie nazywane dzia?y bankowe zajmuj?ce si? wykrywaniem
wy?udze? kredytowych.

Hipoteka

To ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomo?ci, kr?tko m?wi?c, gdy kupujesz
nieruchomo?? za po?rednictwem kredytu hipotecznego, bank b?dzie ??da?
dokonania wpisu hipoteki w ksi?dze wieczystej, aby zabezpieczy?
transakcj? w razie zaprzestania op?acania rat.